GRANTOVÁ PRAVIDLA – NADACE DOBRÉ DÍLO

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Grantová pravidla poskytování finančních nadačních příspěvků Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského sleduje ve svém grantovém programu základní účel nadace, kterým je podporova takových zařízení a programů, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče, především zaměřená na seniory, nemocné

nebo jinak zdravotně či sociálně znevýhodněné.

Grantový program se týká jak rozdělování finančních prostředků, které získává nadace od dárců a sponzorů i svou vlastní činností, tak rozdělování výnosu finančních prostředků nadačního kapitálu.

Cíl sledovaný grantovým programem

Podporovány budou takové programy, které zkvalitňují život znevýhodněných osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívají k jejich pocitu životní pohody. V tomto směru mohou být podporovány projekty následujícího typu

  • pořízení a instalace zařízení sloužících sledovanému cíli
  • náklady na uvedení do provozu těchto zařízení

uplatnění moderních poznatků v péči o znevýhodněné

  • uplatnění metod a postupů, které posilují lidskou solidaritu se znevýhodněnými

Komu mohou být prostředky grantu poskytnuty

Nestátním neziskovým organizacím (nadacím, nadačním fondům, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, zapsaným ústavům), registrovaným na území České republiky, účelovým zařízením církví a dalším právnickým osobám orientovaným na cíle shodné s daným grantovým programem, které mají v této oblasti odpovídající zkušenosti a dosažené výsledky doložené výroční zprávou a dalšími průkaznými doklady.

Nebudou upřednostňovány sociální a humanitární organizace určité konfese nebo vázané na určité typy charitativní péče nebo na určité teritoriální oblasti.

Komu prostředky grantu poskytnuty nebudou

Příspěvky grantu nebudou poskytnuty právnickým osobám, které by projekt nerealizovaly bezprostředně samy a šlo by tedy o formu dalšího přerozdělení prostředků. Prostředky nejsou určeny ani na výzkum a vývoj, nebo individuální studijní cesty. Z prostředků grantu nebudou hrazeny ani běžné provozní náklady sociálně-charitativních zařízení, nebo náklady na organizaci a řízení, které neobsahují výrazné inovační prvky nebo se nejedná o mimořádnou situaci.

Postup při podávání a posuzování žádosti o grantový příspěvek

Termíny podávání žádosti

Žádosti se podávají jedenkrát za rok nejpozději k 15. září běžného roku, a to písemně na adresu sídla: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Malostranské náměstí 26, 118 00 Praha 1.

Náležitosti žádosti

Žádost o grantový příspěvek musí být podána na předepsaném formuláři a musí být vyplněny všechny údaje, které jsou v předepsaném formuláři obsaženy. Ze žádosti musí být patrná základní charakteristika a poslání žadatele. Žádost musí obsahovat doklad o přidělení IČO organizace, výroční zprávu organizace včetně její finanční části, statut nebo stanovy, jméno a funkci statutárního zástupce organizace a osoby odpovědné za realizaci projektu a hlavní ekonomické ukazatele projektu.

Projekt, o jehož podporu je žádáno, musí být popsán a výstižně charakterizován na 2 – 3 stranách formátu A4, které tvoří nedílnou přílohu žádosti.

Charakteristika musí obsahovat jednoznačné vymezení cíle projektu, dosavadní zkušenosti a výsledky předkladatele v dané oblasti. Dále termíny realizace, podmínky materiálního a personálního zabezpečení projektu, včetně podrobného rozpočtu a

předpokládaných efektů. Žádost i příloha musí být podána ve dvou exemplářích.

Kritéria hodnocení

Žádosti, došlé ve stanoveném termínu, po vyloučení žádostí s formálními nedostatky (např. chybějící podpisy, neuvedení podstatných ukazatelů o předkladateli žádosti nebo o projektu apod.) posoudí grantová komise podle rámcových, nadací odsouhlasených kritérií. U sporných projektů zajistí jejich odbornou expertizu. V hodnocení se vyjádří

  • aktuální potřebnost daného projektu
  • dosavadní zkušenosti předkladatele projektu v této oblasti
  • míra finanční spoluúčasti předkladatele

Komise předá zhodnocené projekty správní radě, která rozhodne o přidělení prostředků, a to do dvou měsíců od termínu podání žádosti běžného roku a vyzve vybrané žadatele k uzavření smlouvy.

Uzavření smlouvy

Předkladatelé projektu s žádostí o finanční příspěvek, který správní rada nadace schválila, uzavřou s nadací smlouvu, v níž se zaváží použít finanční prostředky z grantu dohodnutým způsobem. Doba čerpání zpravidla nepřesáhne jeden kalendářní rok a v souladu s dobou čerpání bude ve smlouvě zohledněn i splátkový kalendář a další podmínky vyplácení prostředků, především termín předložení průběžné zprávy. Smlouva zahrnuje i závazek předkladatele projektu, poskytovat na vyžádání další ukazatele o průběhu realizace projektu.

Závěrečné vyhodnocení projektu

Do jednoho měsíce po ukončení projektu je realizátor
projektu – příjemce grantového příspěvku, povinen předložit závěrečné věcné a finanční vyhodnocení projektu a podat nadaci zprávu o výsledcích realizace. Zavazuje se dále, že dosažené výsledky projektu dává nadaci k dispozici, takže ta je může zveřejnit a použitelné poznatky aplikovat i na jiných místech v téže oblasti.